راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر

فصلنامه علمی پزوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره ۳ راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر

نظام مدیریت در قرآن

نظام مدیریت در قرآن فصلنامه مدیریت در اسلام، شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

روش فریقین در تفسیر آیه اکمال

مقاله علمی پژوهشی“ روش فریقین در تفسیر آیه اکمال”، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره ۱۲ زمستان ۱۳۹۱