فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی سخنرانی دکتر جهان بین در محضر مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی اساتید

روند دگرگونی ارزشی در ایران پس از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی شماره ۲۹ روند دگرگونی ارزشی در ایران پس از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸

راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر

فصلنامه علمی پزوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی شماره ۳ راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر

نظام مدیریت در قرآن

نظام مدیریت در قرآن فصلنامه مدیریت در اسلام، شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

روش فریقین در تفسیر آیه اکمال

مقاله علمی پژوهشی“ روش فریقین در تفسیر آیه اکمال”، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره ۱۲ زمستان ۱۳۹۱