ایجاد فضای آزاداندیشانه و وارد کردن نقدهای خانمان برانداز بر هسته مرکزی علوم انسانی غربی زمینه اصلاح است.

دکتر فرزاد جهان بین رئیس کمیته دانشگاهی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی ، دکتر عطاالله رفیعی دبیر علمی  کنگره بین المللی علوم انسانی در روز یکشنبه مورخ ۲۶ آبان در گفتگو با برنامه گفت و گوی روز رادیو گفت و گو از ساعت ۲۰ الی ۲۱ پیرامون تحول در علوم انسانی سخن گفتند.

جهان بین در بخشی از این گفت و گو اظهار داشت : ما در حدود چهار میلیون و چهار صد هزار دانشجو داریم  که در حدود یک میلیون و نهصد  نفراز آن ها (قریب به ۴۵ درصد ) در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند .این آمار از یک جهت اقبال را نشان می دهد و از یک طرف مخاطره آفرین است . چرا که اساسا در شرایط حاضر پارادایم حاکم بر علوم انسانی و اجتماعی پارادایم مدرن است که در آن انسان مادی محور دارد و علوم بر این اساس طراحی شده اند.

به عنوان مثال وی تصریح کرد اگر ما اگر بخواهیم از منافع ملی در سیاست حرف بزنیم حتما باید آنچه را که مورگنتا گفته بیان کنیم و در آن چارچوب پیش برویم و گرنه از سوی برخی از اساتید متهم می شویم که علمی حرف نمی زنید. همین علم در دانشگا ه ها  مرتبا باز تولید می شود. راه اصلاح هم ایجاد فضای آزاداندیشانه و وارد کردن نقدهای خانمان برانداز که بر هسته مرکزی اصابت کند از سویی و طرحریزی علوم بر مبنای مبانی اسلامی و ناظر به مسائل بومی است که طبیعتا این امر امری بسیار زمانبر و جدی است.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.