مسئولیت های دولت به هیچ نحو رافع مسئولیت مردم نیست

مقام معظم رهبری در سخنرانی خود به مناسبت نیمه شعبان و با اشاره به مضیقه های ایجاد شده برای زندگی مردم در اثر کرونا از رزمایش مواسات سخن گفتند.
در منطق اسلام، رفع محرومیت ها فقط با تامین اجتماعی از سوی دولت میسر نمی شود بلکه می باید تمامی افراد جامعه در این خصوص، احساس مسئولیت نموده و اقدام نمایند که از آن به تکافل اجتماعی یاد می شود. به عبارتی، مسئولیت های دولت به هیچ نحو رافع مسئولیت مردم نیست. تکافل اجتماعی به معنای کفیل یکدیگر شدن و در برابر یکدیگر، مسئول و متعهد بودن و بهره رسانی است.
علی (ع) در این خصوص می فرمایند:
“خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته . پس هیچ فقیرى گرسنه نماند ، مگر آنکه ، توانگرى حق او را باز داشته است و خداى تعالى توانگران را ، بدین سبب ، باز خواست کند”.(نهج البلاغه، کلمه قصار ۳۲۸)
بیانی نورانی دیگری  از امام علی (ع) می تواند گشایش بیشتری در بحث ایجاد نماید:
“به‌درستی که خداوند متعال بر ثروتمندان #واجب کرده است تا از اموالشان به قدری که فقیران را بی‌نیاز کند به آن‌ها بپردازند؛ بنابراین اگر فقیران تلف شوند یا به مشقت بیفتند یا برهنه بمانند، به‌سبب آن است که اغنیا از پرداخت اموال خود به آن‌ها خودداری می‌کنند؛ پس خداوند به همین جهت، روز قیامت از آن‌ها حساب می‌کشد و آن‌ها را به عذابی دردناک گرفتار می‌کند. (الحیاه، ج۳، ص۳۰۹).
در تکافل اجتماعی، مساله فراتر از ادای واجبات مالی مانند خمس و زکات و… است و تاکید بر این نکته است که توانگران به عنوان یک فضیلت به انفاق و رفع گرفتاری مستمندان بپردازند.
بیانی از پیامبر اسلام در این خصوص تکان دهنده است و نشان دهنده مسئولیت آحاد جامعه می باشد. ایشان فرمودند:
ایما اهل عرصه اصبح فیهم امرو جائعا فقد برئت منهم ذمه الله و رسوله.( احمد بن حنبل، مسند, ج ۲, ح ۴۸۸۰)
هرگاه اهل هر سرزمینى بخوابند در حالى که شخصى گرسنه اى در میان آنان باشد، ذمه خدا و رسولش از آنان برى است.
علی(ع)همواره تاکید می کردند که “خداوند را درباره کم داران و نیازمندان. باید ایشان را در امور زندگی شریک قرار دهید.”

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.