برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه

فصلنامه پژوهش و حوزه، تابستان و پاییز ۸۷، شماره ۳۴ و ۳۵

برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.