کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی، با موضوع ” تبیین جایگاه احزاب در نظام مردم سالار دینی با تاکید بر نهج البلاغه” برگزار شد.

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، هشتمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی دانشگاه، با موضوع ” تبیین جایگاه احزاب در نظام مردم سالار دینی با تاکید بر نهج البلاغه سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

در این کرسی علمی دکتر فرزاد جهان بین به ارائه دیدگاه خود در خصوص تبیین جایگاه احزاب در نظام مردم سالاردینی با تاکید بر نهج البلاغه پرداخت و این دیدگاه توسط آقایان دکتر یحیی فوزی و دکتر زاهد غفاری مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.

1398-02-03 korsi tarviji(jaygahe ahzab)01.jpg

در این نشست علمی، پس از طرح بحث توسط دکتر عباس کشاورز شکری دبیر جلسه، ارائه  دهنده در هفت محور به تشریح دیدگاه خود پرداخت. معنای لغوی و اصطلاحی تحزب، بیان عناصر تحزب بر اساس تعاریف ارائه شده و طرح تعریف مختار، روش پژوهش استنطاقی شهید صدرکه در آن مسائل مستحدثه ای مانند تحزب به متون دینی عرضه می گردد و تلاش می شود نظریه دینی استخراج گردد، اصول حاکم مانند مطلوب بودن تلاش برای دستیابی به قدرت که در این بخش، قدرت به دو نوع معطوف به خدمت و معطوف به سلطه(منافع شخصی) تقسیم می گردد، اصل عدالت با تاکید بر عدالت سیاسی(گزینش سیاسی و مشارکت سیاسی)، اصل لزوم نظارت، اصل مشارکت آگاهانه.

1398-02-03 korsi tarviji(jaygahe ahzab)02.jpg

در محور بعدی ارائه دهنده بر اساس این اصول به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقاط قوت و نیز چالشهای تحزب پرداخت و در بخش بعدی نظر خود در خصوص جایگاه تحزب در نظام مردم سالار دینی را بیان کرد. وی در این بخش تاکید کرد هر چند حزب مقوله جدیدی است اما می توان کلیت حزب را از منظر نهج البلاغه مورد تایید قرار داد.

1398-02-03 korsi tarviji(jaygahe ahzab)03.jpg

1398-02-03 korsi tarviji(jaygahe ahzab)04.jpg

در بخش پایانی، ارائه دهنده ضمن تحلیل حدود مسائلی مانند ولایت حزبی و …. بیان کرد: می توان با تقویت فرهنگ سیاسی به ایجاد حزبی دارای کارکردهای مثبت و کمترین عوارض پرداخت و البته تحقق بسیاری از امور در گرو زمان است. پس از ارائه دیدگاه ارائه دهنده، ناقدان به طرح نقد و ارزیابی خود پرداختند.از جمله مطالب مطرح شده می توان به  حدود آزادی احزاب، رابطه ولایت فقیه با احزاب،تعارض حزب گرایی با شایسته سالاری و نیز تلاش برای به دست آوردن قدرت از طریق جذب رای مردم و در نتیجه به حاشیه رفتن حضور آگاهانه مردم، بدیهی بودن تحزب، لزوم تعریف حزب بر اساس دیدگاه ها و شرایط خودی، ویژگی حزب سیاسی مطلوب و… اشاره کرد.

گفتنی است در این نشست علمی حضار به طرح دیدگاه های خود پرداختند. نسبت احزاب با شورای نگهبان و نسبت منافع ملی و ایدئولوژی ازجمله این موارد بود.

در بخش پایانی این نشست، دکتر فرزاد جهان بین به بیان پاسخ های خود به این نقدها و سوالات پرداخت.

1398-02-03 korsi tarviji(jaygahe ahzab)05.jpg

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.