سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

مقاله سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام در شماره ۱۳ فصلنامه علمی پژوهشی “پژوهش های راهبردی سیاست” منتشر شد.

سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.