امتحان پایان نیمسال

تاریخ امتحان

۱۰_۰۴-۱۱۴۲۲۱۰ تاریخ امامت کارشناسی ۳۳ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۰_۰۱-۱۳۳۲۱۰۷ روش تحقیق درعلوم سیاسی ۲ کارشناسی ۳۲ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۰_۰۱-۱۱۴۲۲۰۷ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کارشناسی ۳۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۰_۰۲-۱۱۴۲۲۰۷ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کارشناسی ۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۰_۲۰-۱۱۴۲۲۰۷ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کارشناسی ۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۰_۲۱-۱۱۴۲۲۰۷ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کارشناسی ۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

منبع امتحان درس تاریخ امامت:کتاب گزیده حیات فکری سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، تا پایان فصل مربوط به امام صادق(ع)

منبع امتحان درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره):اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، دکتر فوزی، همه کتاب.

خلاصه کتاب جهت کمک به فهم بیشتر، تقدیم می گردد.

لینک دریافت خلاصه کتاب

توجه:

دانشجویانی که موفق به ارائه سمینار نشده اند، پاورپوینتهای خود را تا روز امتحان به پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمایند.

امتحان درس تاریخ امامت در دانشکده معماری و امتحان  درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کد ۰۱ و ۰۲در دانشکده انسانی و کد ۲۰ و ۲۱ در دانشکده اجتماعی برگزار می گردد.

منبع امتحان درس روش تحقیق درعلوم سیاسی ۲:روش تحقیق درعلوم سیاسی، دکتر فرزاد جهان بین، از صفحه ۲۶ تا صفحه ۱۲۲

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.