نقطه آغازدرمدیریت فرهنگی و گذر از وضع موجودبه مطلوب، ایجادتامل است.

دوره مدیریت فرهنگی ویژه فعالان و نخبگان فرهنگی دانشگاههای استان گلستان،یزد،خراسان شمالی و مازندران در مشهد مقدس از دهم تا دوازدهم شهریوربه تفکیک برگزار گردید.در این دوره ۴ ساعته، پس از تعریف فرهنگ و لایه های آن که شامل حداقل ۴ لایه اعتقادات،ارزشها ، رفتارها و نمادها هستند ،روابط این ۴ لایه و تاثیر آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و مفهوم تاخر فرهنگی و نیز تناقض های موجود که در یک فرهنگ جمع می گردند و امکان ادامه و یا عدم ادامه حیات یک پدیده فرهنگی با توجه به روابط پیش گفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در بخش دوم با توجه به مفهوم مدیریت فرهنگی پرسش از چگونگی نیل از وضع موجود به مطلوب مطرح گردید.در پاسخ به این سوال، سه گزینه اجبار،تطبیق و رهاسازی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.در ادامه و در پاسخ به سوال قبل، فرآیندی پیشنهاد گردید که نقطه آغاز آن ایجاد تامل در فرد و جامعه و ایجاد پرسش نسبت به حقانیت داشته ها و در ادامه تولید پاسخ به صورت مشارکتی،ارائه الگو و بهبود مستمر از آن جمله است.البته در کنار فرآیند ایجابی، مساله سلبی و مقابله با مواردی که موجب سلب امنیت معنوی و از بین بردن فضای تامل می گردد طرح شد و در همین مجال، موضوع فیلترینگ و جایگاه آن در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Avatar

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.