بدعت، همان تئوریزه کردن هواهای نفسانی ست.

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان،درس‌گفتار «اندیشه سیاسی امام علی(ع) در نهج‌البلاغه» با حضور دکتر فرزاد جهان‌بین ۷ اسفند ماه در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

دکتر جهان بین در ابتدای جلسه،‌با بیان اهمیت شناخت معانی لغوی و اصطلاحی واژه ها در مدخل ورود به مباحث به  بیان معنای سه اصطلاح فلسفه، اندیشه و آراء سیاسی ژرداخت.وی بیان کرد علی رغم اینکه برخی این سه اصطلاح را مترادف فرض می کنند اما اختلافات ظریفی میان آنها وجود دارد.در همین خصوص بیان داشت که  فلسفه سیاسی ناظر به هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی سیاسی است.اینکه خدا را خالق یارب بدانیم و اینکه اساسا می شود به حقیقت دست ژیداکرد و اگر می شود کدام روش عقلانی و رضایت بخش هست و اینکه انسان مادی تعریف شود و یا بعد روحانی برای آن فرض گردد، اساس انسان خیر دیده شود و یا شر همه و همه در فلسفه سیاسی مورد مداقه قرار می گیرد و بدیهی است پذیرش هر کدام از فروض،لوازم خاص خود را در حوزه سیاست به دنبال خواهد داشت. وی اندیشه را ناظر به عمل دانست و اندیشۀ سیاسی را مجموعۀ منظمی از الگوها و قواعدی دانست که در ارتباط با مسائل سیاسی مطرح می‌شود.

این استاد دانشگاه، ضمن مفروض گرفتن سیاسی بودن دین،جلسات درس‌گفتار را جست‌وجو در نگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه و انسان شناسانه سیاسی امام علی(ع) و طرح الگوها و قواعد سیاست ورزی از منظر ایشان دانست. نویسندۀ کتاب «مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج‌البلاغه» در بخش دیگری از سخنان خود،دو دسته مانع در راه استفاده از نهج‌البلاغه را برشمرد.یک دسته از موانع در متن است و دسته دیگر در محقق.از موانع فهم در متن می توان به نداشتن پیش نیازها از جمله آشنایی با زبان عربی، تاریخ و …و نیز خلط میان معنای فارسی و عربی و  خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی اشاره کرد. در موانع فهم در محقق نیز می توان به «تحمیل پیشفرض‌ها برنهج البلاغه» اشاره کرد که خود موجب پیدایی مانع دوم یعنی ” برخورد گزینشی با متن” می‌شود. جهان بین مانع سوم فهم صحیح از نهج البلاغه را «‌عدم توجه به قرائن درون و برون متن» دانست و در پایان عدم جامع نگری را مانعی دیگر برشمرد.

جهان بین با اشاره به خطبه ۵۳ نهج البلاغه،ضمن بیان اینکه بدعت، همان تئوریزه شدن هواهای نفسانی ست گفت: بسیاری اوقات ما مطلبی را مفروض می گیریم و هدفمان از مراجعه به نهج البلاغه یافتن تاییدی درون دینی برآن است.به تعبیر علی(ع) در خطبه ۱۹۳، متقین هوی را به هدی عرضه می کنند و نه اینکه هدی را با هوی تطبیق دهند.

درس‌گفتار اندیشه سیاسی امام علی(ع) در نهج البلاغه،‌ روزهای چهارشنبه از ساعت۳۰/۱۴ در سالن همایش‌های کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

درباره نویسنده

وبگاه فراروي شما، آینه‌ایست براي انعكاس ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تحليل‌هاي اینجانب. امید که بتواند فرصت مغتنمی را براي طرح مساله، تضارب آراء و بهره برداري از مباحث عالمانه و كارشناسانه فراهم آورد.