تحلیل مسائل سیاسی روز

آقایان!لطفا بیانات رهبری را روخوانی نکنید.

دیشب بخشی از مناظره آقایان روانبخش و حضرتی را در برنامه دیروز، امروز و فردا دیدم.نکاتی در باره این نشست به نظرم آمد که خود را ناگزیر به بیان آنها دیدم: نکته اول:آقای حضرتی مطالبی را درباره شورای نگهبان، فرار سرمایه ها و مغزها، عملکرد دولت نهم و دهم و…

چرا نباید با آمریکا مذاکره کرد؟

چندی است که موضوع مذاکره با آمریکائیها از سوی دولتمردان آمریکایی مطرح شده است.جد از اینکه پیش از این در چند مرحله ،سابقه چنین درخواستی به صورت وسیع وجود داشته و تحلیل این درخواستها و شرایط زمانی آن به وضوح نشان می دهد که آمریکا هرگاه در مسائل منطقه ای…