مصاحبه با دکتر فرزاد جهان بین در ارتباط با طرح ابتکاری ضابطین عفاف و حجاب

دو ماهی است که وقتی وارد دانشگاه می شویم در داخل محوطه، سه نفر خانم و یک نفر آقا را می بینیم که به عنوان ضابط آیین نامه عفاف و حجاب شناخته می شوند.خانمها به دانشجویان دختر و ضابط آقا به دانشجویان پسری که احیانا حواسشان به اجرای برخی از بندهای…