زمینه های پژوهشی

شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)

شیوه های نرم دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی

نظام مدیریت در قرآن

نظام مدیریت در قرآن فصلنامه مدیریت در اسلام، شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰