تبیین شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)

شماره ۱۱ نشریه تراز منتشر و بر روی دکه روزنامه فروشیها قرار گرفت.یادداشتی از اینجانب با عنوان “تبیین شیوه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی از منظر علی(ع)”در این شماره به چاپ رسیده است که جهت استفاده و ارائه نقد و نظر تقدیم می گردد. یکی از مهمترین مسائلی…