نگاهی به راهبردهای مختلف در تبیین انقلاب اسلامی ایران

پیرو برگزاری اولین جلسه از درس آشنایی با انقلاب اسلامی ایران و بحث در خصوص معناشناسی انقلاب و نیز تبیین رهیافتهای مختلف در تحلیل انقلاب اسلامی مقاله زیر که توسط سرکار خانم دکتر مشیرزاده تالیف شده است جهت مطالعه الزامی ارائه می گردد. نگاهی_به_رهیافتهای_مختلف_در_مطالعه_انقلاب_اسلامی_ایران چنانچه مطرح شد نطریات موجود توان…